Dokumenty wymagane przez bank będą różne w zależności od tego, w jaki sposób uzyskujemy swój dochód, tzn. czy jest to umowa o pracę, własna działalność gospodarcza, czy może renta lub emerytura. Sprawdźmy, jak złożyć wniosek kredytowy.

W pierwszej kolejności bank poprosi nas o okazanie dokumentów świadczących o naszej identyfikacji oraz statusie prawnym, czyli:

1. Dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu wraz z kartą pobytu w przypadku cudzoziemców.

2. Kserokopię książeczki wojskowej (w przypadku mężczyzn do 28 roku życia).

3. Kopię umowy o rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem (tzw. intercyza) lub kopię wyroku sądowego orzekającego separację bądź zniesienie wolności ustawowej (jeśli taka zaistniała).

4. Niektóre banki wymagają oświadczenia majątkowego przedstawionego na drukach tych banków.

Następnie będziemy musieli przygotować dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych przez nas dochodów. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, to będziemy musieli dostarczyć bankowi następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i o naszych średnich miesięcznych dochodach. Niektóre banki wymagają przedstawienia zarobków z 3 ostatnich miesięcy, a inne – z 6 miesięcy. Najczęściej też zaświadczenie to musi być wystawione na druku bankowym.

2. Zdarza się też, że niektóre banki wymagają także oświadczenia o stabilności i wysokości miesięcznych dochodów netto uzyskanych przez okres 2 ostatnich lat.

3. Historia rachunku bankowego.

4. W przypadku cudzoziemców dodatkowo potrzebne będzie pozwolenie na pracę oraz umowa o pracę, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli o wniosek kredytowy stara się osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, musi dostarczyć bankowi następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON.

2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów w okresie ostatniego roku oraz zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.

3. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie koncesja lub zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.

4. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami z tytułu ubezpieczenia kredytobiorcy lub/i zatrudnionych przez niego pracowników.

5. Aktualna umowę spółki.

6. Opinie banków prowadzących rachunki spółki.

7. Wyniki spółki za ostatni rok działalności.

8. Uchwałę walnego zgromadzenia wspólników spółki o podziale zysków oraz dowód wpłaty przez spółkę dywidendy na rzecz kredytobiorcy.

Jeśli kredytobiorcą jest osoba pobierająca rentę lub emeryturę, musi przedstawić bankowi następujące dokumenty:

1. Decyzję o przyznaniu renty bądź emerytury (kopia i oryginał do wglądu) lub oryginał odcinka przekazu ZUS renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (bądź za 3 poprzednie miesiące).

2. Jeśli kredytobiorca otrzymuje rentę lub emeryturę zagraniczną, decyzja jej przyznania musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego i złożona razem z kopią druku PIT-51.

Dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania:

1. Pozwolenie na budowę (o ile zbywca działki je posiada).

2. Wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Odpis z księgi wieczystej.

4. Akt notarialny nabycia nieruchomości (jeżeli został już podpisany) lub umowa przedwstępna nabycia nieruchomości.

5. Wypis z rejestru (ewidencji) gruntów i budynków, określający między innymi status działki jako np. przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

6. Oświadczenie Inwestora.

7. Kosztorys i harmonogram prac (jeżeli nieruchomość nie została jeszcze wybudowana).

Rate this post