Chociaż potocznie słów kredyt i pożyczka używamy w sposób zamienny, w istocie kryją się pod nimi dwie różne formy wsparcia finansowego. Przede wszystkim sposób zaciągania obu regulują dwa różne dokumenty; w przypadku pożyczek będzie to Kodeks Cywilny, w przypadku kredytów Prawo bankowe. Pożyczki może udzielić osoba fizyczna, kredytu tylko odpowiednia instytucja. Przyjrzyjmy się bliżej różnicom między kredytem a pożyczką.

Podczas gdy pożyczka jest mniej sformalizowana, kredyt podlega ściślejszym przepisom i dotyczy wyspecjalizowanych branż, jak na przykład kredyt hipoteczny. Jakie inne różnice między tymi dwiema formami pomocy finansowej możemy wyróżnić?

Pożyczka

Pożyczka jest formą mniej sformalizowaną głównie ze względna fakt, iż przepisy nie narzucają stronom określonej formy umowy, która może być nawet ustna jeśli dotyczy wartości niższej niż 1 000 zł.

Mogą jej udzielać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a pożyczkobiorca nie musi określać celu, w jakim zaciąga zobowiązanie finansowe. Z kolei pożyczkodawca nie ma obowiązku kontroli, na co przeznaczone są pożyczane środki. Zatem zapis dotyczący celu może, ale nie musi, zostać zawarty w umowie.

Od ustaleń stron umowy zależy również to, czy pożyczka będzie udzielona odpłatnie, czy nieodpłatnie.  W przeciwieństwie do na przykład kredytów hipotecznych, podstawą zabezpieczenia umowy pożyczki będzie poręczenie, weksel lub dobrowolne poddanie się egzekucji. Pożyczka może zostać także udzielona pod zastaw albo pod zastaw rejestrowy.

Pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i kredytów oferuje renomowana instytucja finansowa Pośrednictwo Usług Finansowych dFinance.pl.

Kredyt

Z kolei kredyt podlega Prawu bankowemu, zgodnie z którym za umowę kredytu uznaje się sytuację, w której bank lub inna, upoważniona do tego instytucja finansowa, zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych. Czas, na jaki kredyt zostaje udzielony musi być określony w umowie.

Umowa kredytowa to dokument, nakładający także określone obowiązki na kredytobiorcę. Zobowiązany jest on bowiem do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie oraz zwrotu określonej kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami. Należy tego dokonać w oznaczonych terminach spłaty, a także dokonać zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Co więcej umowa kredytu musi zostać zawarta na piśmie i zawsze jest odpłatna. Najczęściej opłata za nią sformułowana jest w formie odsetek, spłacanych z ratami kapitału.

Różnica między kredytem a pożyczką polega także na formie zabezpieczenia. Kredyt najczęściej zabezpiecza się hipoteką lub gwarancją bankową.

[avg] ([per]) [total] vote[s]