Wyjaśniamy najważniejsze pojęcia dotyczące powierzchni budowlanych. Sprawdźmy, jak mierzona jest powierzchnia domu. Czym jest powierzchnia całkowita, a czym powierzchnia zabudowy, użytkowa albo kubatura?

Powierzchnia domu i podstawy umożliwiające opisanie jego rozmiarów

1. Rozporządzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.140);

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316);

3. Polska Norma PN–ISO 9836 pt. ”Właściwości użytkowe w budownictwie”, która dotyczy określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Co to jest powierzchnia całkowita?

Powierzchnię całkowitą budynku obliczymy dodając do siebie wszystkie kondygnacje podziemne i nadziemne, w tym także tarasy, kondygnacje magazynowe i techniczne oraz poddasza. Mierzy się ją na wysokości posadzki po zewnętrznym obrysie budynku razem z grubością ścian, tynkami, okładzinami i balustradami.

Co to jest powierzchnia zabudowy?

Powierzchnia zabudowy budynku to inaczej powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, czyli powierzchnia, jaką budynek zajmuje na działce. Nie wlicza się do niej takich elementów, jak:

  • obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany)
  • powierzchnie obiektów budowlanych ani ich części, które nie wystają ponad powierzchnię terenu
  • powierzchnie elementów drugorzędnych, m. in. schodów zewnętrznych, daszków, markiz

Co to jest powierzchnia użytkowa?

Powierzchnia użytkowa domu jest to ta część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku, czyli powierzchnia użytkowa podstawowa (kuchnie, pokoje i łazienki) oraz powierzchnia użytkowa pomocnicza (piwnice, strychy, balkony).

Co to jest powierzchnia netto?

Powierzchnię netto mierzy się na wysokości podłogi w świetle tynków i cokołów (czyli bez powierzchni zajmowanej przez ściany), czyli oznacza to, że powierzchnia każdego mierzonego pomieszczenia zawsze odpowiada powierzchni jego podłogi.

Co to jest kubatura?

Kubatura to inaczej objętość lub pojemność danego budynku. Oblicza się ją poprzez pomnożenie powierzchni rzutu każdej kondygnacji, mierzonej po zewnętrznym obrysie ścian i wysokości danej kondygnacji.

Rate this post