Majątek wspólny powstaje po zawarciu związku małżeńskiego. W jego skład wchodzą dobra nabyte wspólnie oraz przez każdego z małżonków w trakcie trwania związku, środki zgromadzone w funduszach emerytalnych, dochody z majątku wspólnego oraz z majątków osobistych obojga. Jak dokonać podział majątku wspólnego? Czym różni się majątek osobisty od wspólnego?

Podczas gdy w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą  dochody uzyskiwane z pracy najemnej lub działalności gospodarczej, odkładane przez obojga oszczędności, przychody z wynajmu oraz zyski z papierów wartościowych, majątek osobisty to dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa. Zaliczają się do nich dobra, otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. Majątek osobisty to także prawa autorskie i pokrewne, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego oraz przedmioty użytku osobistego. Co więcej, dobra nabyte w trakcie trwania małżeństwa, lecz otrzymane w drodze spadku lub darowizny imiennej, to także składniki majątku osobistego.

Majątek osobisty małżonków nie podlega podziałowi w przypadku rozwodu lub separacji. Majątek wspólny natomiast w takim przypadku trzeba będzie podzielić.

Podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa

Majątek wspólny można podzielić także w trakcie trwania małżeństwa na drodze sądowej lub za pomocą aktu notarialnego. Wówczas rozdzielność majątkowa zaczyna obowiązywać z chwilą podpisana aktu notarialnego. Od tej chwili każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty, a zgromadzony dotychczas majątek wspólny podlega podzieleniu na równe części, chyba że małżonkowie postanowią inaczej. Pierwszym krokiem będzie zatem ustanowienie rozdzielności w formie aktu notarialnego, a potem umowny podział majątku.

Takie rozwiązanie służy utrzymaniu niezależności finansowej małżonków, ochronie majątku przed ewentualną egzekucją, gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Warto także pamiętać, że takie rozwiązanie w razie separacji lub rozwodu wyeliminuje konieczność przeprowadzenia podziału majątku.

Podział majątku wspólnego w przypadku separacji i rozwodu

W przypadku separacji lub rozwodu istnieją dwa sposoby na podział majątku wspólnego.

Pierwszym z nich będzie umowa pisemna, zawierająca ustalenia co do rozdzielenia praw majątkowych i ruchomości między rozwodzące się strony. Możemy ją przygotować w kancelarii adwokackiej Katarzyny Kamieniowskiej. Należy wówczas ustanowić rozdzielność w formie aktu notarialnego, a następnie dokonać umownego podziału majątku.

Jeśli jednak małżonkom nie uda się dojść do porozumienia, wówczas podziału majątku wspólnego należy dokonać na drodze sądowej, po orzeczeniu przez sąd rozwodu.

W tym celu należy złożyć wniosek, w którym wskaże się podstawę prawną ustania wspólnoty małżeńskiej i opisuje majątek podlegający podziałowi.

[avg] ([per]) [total] vote[s]