Jednym z ważnych elementów doboru działki było zapoznanie z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru, któremu przyjrzymy się dokładniej w kontekście nowych zagadnień. Czym jest, co zawiera i oczywiście gdzie możemy się po niego zgłosić – oto kluczowe pytania. Czym jest zagospodarowanie przestrzenne?

Gdzie można uzyskać wgląd w plan?

Jeśli właśnie zdecydowałeś się na określoną działkę, warto udać do konkretnego Urzędu Gminy, który na bazie złożonego przez nas wniosku z prośbą o wydanie wypisu, będzie musiał nam udostępnić odpowiednie dane. Wypis wiąże się z opłatą sięgającą do 50 zł, natomiast wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego będzie nas kosztował ok. 20 zł za każdą stronę. Co ważne, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapewnia każdemu takie prawo wglądu do studium lub planu zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymanie niezbędnych do budowy domu wypisów oraz wyrysów, więc nie mamy, co się martwić ich udostępnieniem.

Czym jest taki plan?

Plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa gminnego. Oznacza to, że w oparciu o wcześniej ustanowione studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwaliła go rada gminy według określonych procedur. Zarówno te procedury i zawartość planu zostały ściśle określone w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).  Akt taki składa się zawsze z części opisowej oraz części rysunkowej. Pierwszy jego składnik zawiera treść uchwały, a drugi stanowi graficzny załącznik do tejże uchwały. Część rysunkowa bowiem przedstawia w skali 1:1000 mapę interesującego nas terenu pod działkę. Plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia przeznaczenie poszczególnych obszarów na danym terenie i wyszczególnia za pomocą kolorów i opisów literowych, gdzie będą się znajdowały m.in. zabudowa mieszkaniowa czy użytki rolne.

Co zawiera taki plan?

Okazuje się, że plan zagospodarowania przestrzennego zawiera wiele cennych informacji potrzebnych nam w kontekście budowy domu na danym obszarze. Mianowicie jego ustalenia dotyczą takich kwestii, jak przeznaczenie poszczególnych terenów oraz wyznaczenie linii graniczących ze sobą terenów o różnych funkcjach czy zasadach zagospodarowania. Wyznaczone zostają w nim zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane oraz zasady i standardy kształtowania zabudowy, w tym jej linie, gabaryty obiektów, a nawet wskaźniki jej intensywności czy zakazy zabudowy na obszarach wymagających ochrony środowiska przyrodniczego czy kulturowego. Do tego podkreślone zostaje znaczenie również szczególnych warunków zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się też tereny i linie rozgraniczające tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych, w tym te rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami oraz linie pomocnicze i tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych, a także wyodrębniające tereny do stosowania systemów oczyszczania ścieków czy zbiorników bezodpływowych. To samo dotyczy terenów i ich granic podlegających ochronie czy również terenów infrastruktury technicznej oraz obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

Rate this post