Wszystkie budynki są wyposażone w mniej lub bardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Rolą właściciela albo zarządcy obiektu jest zapewnienie jego użytkownikom bezpieczeństwa. Aby mieć pewność, że system przeciwpożarowy jest sprawny i gotowy do użycia, przeprowadza się przeglądy przeciwpożarowe. Na czym polegają i jakie czynności obejmują? O tym dalej!

Dlaczego należy przeprowadzać przeglądy przeciwpożarowe?

Zasady tworzenia systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach określa ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Nakłada ona na właścicieli obiektów obowiązek wykonania zabezpieczeń, instalacji, rozlokowania urządzeń, oznaczeń, a także instruowania użytkowników obiektu co do tego, jak to wszystko wykorzystać w razie zagrożenia pożarem. Ponadto na właścicielu obiektu spoczywa odpowiedzialność za sprawność systemu przeciwpożarowego.

Co do zasady przeglądy przeciwpożarowe powinny być przeprowadzane raz do roku, ale też po każdej modyfikacji obiektu wpływającej na zmiany w zabezpieczeniach przeciwpożarowych. To właśnie przeglądy przeciwpożarowe dają pewność tego, że każdy element systemu jest w pełni sprawny i w sytuacji zagrożenia będzie mógł być użyty.

Protokoły przeglądów przeciwpożarowych są nie tylko dokumentami wymaganymi przez prawo, ale też źródłem cennych informacji. Jeżeli coś jest nie w porządku, np. upłynął termin ważności gaśnicy albo instalacja jest uszkodzona, zostanie to wskazane w protokole, a właściciel obiektu będzie zobowiązany do naprawy systemu, wymiany jego elementów albo zmodernizowania.

Przeglądy przeciwpożarowe są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z obiektu. Zaniedbanie obowiązku przeprowadzania przeglądów może pozbawić prawa do odszkodowania za straty, gdy dojdzie do pożaru.

Czynności, które wchodzą w zakres przeglądu przeciwpożarowego

Przegląd przeciwpożarowy polega na sprawdzeniu każdego elementu systemu pod względem sprawności i ważności. Kontroli poddawane są:

  • gaśnice,
  • hydranty,
  • bramy i drzwi przeciwpożarowe,
  • odcięcia ogniowe,
  • urządzenia wykrywające tlenek węgla i gazy palne,
  • system sygnalizowania pożaru,
  • system oddymiania,
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
  • zgodność systemu z projektem.

Przeglądy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnione do tego osoby. Mogą to być ludzie z tytułem technika lub inżyniera pożarnictwa, a także ci, którzy ukończyli odpowiednie kursy. Przeprowadzenie przeglądu można powierzyć np. firmie Pirotoks.

W protokole przeglądu umieszcza się informacje dotyczące stanu elementów systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a ujęte tam zalecenia są wiążące dla właściciela obiektu – musi on przeprowadzić wskazane naprawy w wyznaczonym terminie.