Restrukturyzacja spółki opiera się na działaniach, zmierzających do polepszenia wydajności oraz sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Głównym jej celem jest niedopuszczenie do upadłości, dlatego postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadza się przede wszystkim w sytuacji, gdy spółka jest niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością. Na czym dokładnie ono polega?

Restrukturyzacja spółki polegać będzie na zmianach w aktywach, strukturze firmy oraz jej zarządzaniu. Kiedy spółka jest niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością wówczas przeprowadza się postępowanie restrukturyzacyjne. Na czym ono polega?

Pozasądowa restrukturyzacja spółki

Pozasądowa restrukturyzacja spółki czyli inaczej postępowanie o zatwierdzeniu układu polega na zatwierdzeniu przez sąd układu z wierzycielami. Z chwilą wydania postanowienia, uruchomiona zostaje ochrona dłużnika, polegająca na zawieszeniu postępowań egzekucyjnych, uchyleniem zajęć w zawieszonych postępowaniach egzekucyjnych oraz braku możliwości wszczęcia nowych postępowań.

Przyspieszone postępowanie układowe   

Kolejną formą restrukturyzacji spółki jest przyspieszone postępowanie układowe. Z chwilą otwarcia tego postępowania następuje zawieszenie postępowań egzekucyjnych, dotyczących wierzytelności, dlatego najlepsze jest ono dla spółek we wstępnej fazie kryzysu finansowego, wobec których dopiero zaczynają się pierwsze działania komornicze.

Dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielami po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie, pod warunkiem, że suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe   

Układ zawierany jest po sporządzeniu orz zatwierdzeniu spisu wierzycieli. Podobnie jak w wyżej opisanym przypadku, z chwilą jego otwarcia następuje zawieszenie już toczących się postępowań oraz uniemożliwione zostaje wszczęcie nowych. Ten rodzaj restrukturyzacji polecany jest zwłaszcza spółkom, wobec których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne.

Renomowaną firmą, zajmującą się restrukturyzacją spółek, a także ich handlem jest firma Marshal Lion Consulting.

Postępowanie sanacyjne

Ten rodzaj postępowania jest postępowaniem najbardziej skomplikowanym i dlatego korzystają z niego firmy, znajdujące się w poważnym kryzysie finansowym. Prowadzone czynności prawne i faktyczne mają na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz przywrócenie jego zdolności do wykonywania zobowiązań. Jednocześnie mają one na celu ochronę przed egzekucją komorniczą.

[avg] ([per]) [total] vote[s]