Przysposobienie dziecka, bardziej znane jako adopcja, jest dokonywane na wniosek rodziców, którzy będą sprawować pieczę nad dzieckiem. Na zostanie rodzicami adopcyjnymi decydują się najczęściej pary, które bądź same nie posiadają dzieci, bądź chciałyby w ten sposób zapewnić rodzinne ciepło dzieciom go pozbawionym. Czym zatem dokładnie jest przysposobienie i kto może skorzystać z tego prawa?

Przesłanki do przysposobienia dziecka

Adopcję poprzedza zwykle dość długa procedura przygotowawcza, której celem jest odpowiednie przygotowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych. Aby adopcja doszła do skutku, dziecko musi być niepełnoletnie, w przypadku dzieci powyżej 13. roku życia powinna być wzięta pod uwagę przez Sąd Rodzinny ich opinia na temat realizowanego z ich udziałem przysposobienia. Jeśli chodzi o kandydatów na rodziców, muszą oni posiadać zdolność do czynności prawnych oraz kwalifikacje osobiste do pełnienia obowiązków rodzicielskich. Jak mówi nasz ekspert z Kancelarii Adwokackiej Magdalena Musiał: osoba przysposabiająca dziecko ma obowiązek wykazać opinię kwalifikacyjną, a także świadectwo ukończenia szkolenia w ośrodku adopcyjnym. Co do biologicznych rodziców dziecka, jeśli są oni znani i nie zostali pozbawieni przez sąd władzy rodzicielskiej, wymagana jest ich zgoda na przysposobienie dziecka. W przypadku braku takowej, brane jest pod uwagę dobro dziecka.

Przysposobienie pełne i niepełne

W wyniku przysposobienia pełnego wygasa władza rodzicielska dotychczasowych rodziców biologicznych dziecka, a powstaje pokrewieństwo między nim a przybranymi rodzicami oraz ich krewnymi. Wiąże się to ze zmianą lub wydaniem nowego aktu urodzenia. Dziecko zmienia również dotychczasowe nazwisko na nazwisko przysposabiających go rodziców. Przysposobienie całkowite (nierozwiązywalne) wiąże się ze zgodą blankietową rodziców biologicznych na przysposobienie dziecka, bez konkretnego wskazania osób przysposabiających. Jeszcze innym rodzajem adopcji jest przysposobienie niepełne, w którym nie dochodzi do zerwania więzi między rodzicem biologicznym a dzieckiem, a powstają stosunki prawne między dzieckiem (i jego zstępnymi) a nową rodziną. Często praktykowanym rodzajem przysposobienia jest adopcja wspólna przez małżonków, jeśli natomiast tylko jedno z małżonków jest przysposabiającym, wymagana jest zgoda męża lub żony. Można również przysposobić pasierba, czyli dziecko współmałżonka. Dzięki temu uzyskuje się władzę rodzicielską (wraz z współmałżonkiem) nad pasierbem. Na koniec warto również zaznaczyć, że w przypadku rozwodu rodziców adoptowanym dzieciom przysługuje takie samo prawo do alimentów jak dzieciom biologicznym.

[avg] ([per]) [total] vote[s]