Możliwości zarobkowe studentów są ograniczone. Decyduje o tym nie tylko brak doświadczenia zawodowego, ale przede wszystkim brak czasu. Nie oznacza to jednak, że studia są tylko dla tych, którzy mogą liczyć na wsparcie finansowe rodziny. Każdy może bowiem ubiegać się czy to o kredyt studencki, czy o bezzwrotne stypendium. W przypadku tego ostatniego istnieje w dodatku dość dużo możliwości jego otrzymania. Jakich?

Sporą grupę stypendiów studenckich stanowią stypendia socjalne. Istnieje kilka ich wariantów. Jednym z nich jest stypendium, które przyznaje się na jeden semestr, na podstawie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny. Podczas dokonywania obliczeń bierze się pod uwagę zarobki zarówno studenta (oraz ewentualnie współmałżonka), jak i jego rodziców czy rodzeństwa (o ile student nie złożył wniosku o uznanie go za samodzielnego finansowo), a także szczególną sytuację życiową (np. samotne wychowywanie dziecka). Wysokość progu kwalifikującego do przyznania stypendium ustalana jest przez władze uczelni, musi jednak uwzględniać ustawowe wytyczne w tym zakresie. Wnioski o tego typu stypendium składa się zwykle w październiku na semestr zimowy i w marcu na letni (np. w Gdańskiej Szkole Wyższej należy to zrobić odpowiednio do 20 października i 20 marca).

Stypendia dla osób w wyjątkowo trudnym położeniu

Innym rodzajem stypendium socjalnego jest stypendium dla osób niepełnosprawnych. Przyznaje się je na 9 miesięcy, a stosowny wniosek należy złożyć z reguły jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, we wrześniu. Wysokość tego stypendium zależy przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności.

Pozostałe stypendia o charakterze socjalnym to m.in. jednorazowe zapomogi dla studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnym położeniu (np. w związku z wypadkiem, chorobą, śmiercią bliskiej osoby czy urodzeniem dziecka), wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu poprawiającego ich warunki życiowe czy dofinansowanie zakwaterowania (o ile student mieszka dostatecznie daleko od ośrodka akademickiego, by codzienne dojazdy uniemożliwiały mu studiowanie). Należy zaznaczyć, że nie wszystkie uczelnie przyznają tego typu świadczenia, różna potrafi też być wysokość tych ostatnich.

Stypendia dla wybitnych

Inną grupą stypendiów studenckich są stypendia naukowe. Na wyróżnienie zasługują zwłaszcza stypendia rektora, przyznawane 10 proc. najlepszych studentów na uczelni, a zależne przede wszystkim od średniej ocen uzyskanych na egzaminach (stąd też stypendia te przyznaje się dopiero na drugim roku studiów), ale też od szczególnych osiągnięć naukowych, sportowych czy artystycznych. Osiągnięcia te są zaś głównym kryterium, jeśli chodzi o stypendia Ministra Edukacji Narodowej – wyższe, bardziej prestiżowe, ale też trudniejsze do uzyskania. Aby móc się o nie ubiegać, trzeba bowiem mieć na koncie np.:

  • publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach o krajowym zasięgu,
  • udział w projektach badawczych,
  • patent wzoru użytkowego (jako autor lub współautor),
  • wystąpienia na konferencjach naukowych lub
  • nagrody i wyróżnienia w międzynarodowych konkursach, mistrzostwach i olimpiadach.

Warto wiedzieć, że stypendia dla wyróżniających się studentów przyznają też niektóre organizacje pozarządowe, a także np. urzędy miast czy inne jednostki samorządowe.

Inne przydatne informacje

O stypendia ubiegać się mogą studenci studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, niezależnie od wieku. Jeśli dana osoba studiuje na więcej niż jednym kierunku, może otrzymać stypendium konkretnego rodzaju tylko na jednym fakultecie. Może też jednak łączyć kilka typów stypendiów (np. socjalne i naukowe), o ile suma świadczeń nie przekracza miesięcznie 2450 zł, czyli 90 proc. najniższego wynagrodzenia, jakie otrzymuje asystent akademicki.

[avg] ([per]) [total] vote[s]