Popularnie remont to każdy rodzaj prac budowlanych wykonywanych w budynkach, bez względu na to, czy wyburzamy ściankę działową, rozbudowujemy dom czy podnosimy dach, adaptując strych na poddasze mieszkalne. Tymczasem kwestie kwalifikacji prawnej danych robót są niezwykle istotne. Według prawa budowlanego remont wystarcza zgłosić, wykonanie przebudowy domu zaś wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę. Zatem określając przebudowę mianem remontu, popełniamy samowolę budowlaną.

Chcesz przebudować dom? Uzyskaj pozwolenie

Przebudowa domu według prawa budowlanego to wszelkie roboty budowlane, przez które dokonujemy zmian w strukturze budynku. Tego typu prace, których celem jest przebudowa czy rozbudowa naszego domu ingerują w to, co opisano w projekcie domu, na podstawie którego uzyskano wcześniej pozwolenie na budowę. Z tego powodu wymagają one ponownego starania się o zgodę na budowę.

Niezbędna dokumentacja

Aby uzyskać pozwolenie na przebudowę, musimy złożyć właściwy wniosek z załączonymi dokumentami, takimi jak w przypadku stawiania nowego domu. Do wniosku dostarczamy również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Aby je otrzymać, musimy złożyć wcześniej stosowny dokument, załączając do niego projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami oraz uzgodnieniami wynikającymi z przepisów.

Pozwolenie na budowę, jeżeli nie ma żadnych zastrzeżeń, dostaniemy w ciągu 65 dni. Nabiera ono mocy prawnej po 14 dniach od chwili jego wydania. Pamiętajmy, że prace budowlane powinniśmy rozpocząć przez 3 lata od momentu uzyskania zgody na budowę. Uważajmy jednak, nim je zaczniemy. Mamy bowiem obowiązek na 7 dni przed planowanym startem przebudowy poinformować o jej dacie nadzór budowlany.

Elementy wydłużające proces uzyskiwania pozwolenia na budowę

Termin otrzymania pozwolenia na budowę może się wydłużyć w sytuacji, gdy starosta będzie zmuszony negocjować nasz wniosek z innymi organami (np. z wydziałem ochrony środowiska czy konserwatorem zabytków).

Zwróćmy również uwagę na to, że nasz sąsiad, jako jedna ze stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę, może także opóźnić moment jego otrzymania. Dostanie on bowiem decyzję w sprawie zgody urzędników na przebudowę naszego domu i, co ważniejsze, może się jej przeciwstawić w określonym przez prawo terminie. W razie tego protestu całe postępowanie o pozwolenie na przebudowę będzie rozpatrywane raz jeszcze, a my, do momentu uprawomocnienia się orzeczenia, nie będziemy mogli zacząć prac budowlanych.

Chcesz remontować? Zgłoś to

Remont domu to prace budowlane, których celem jest odtworzenie stanu pierwotnego twojego budynku. Do takich prac budowlanych możemy jednak użyć innych niż wcześniej materiałów.

Planowany remont domu najczęściej zmusi nas do zgłoszenia naszych zamiarów staroście. W zgłoszeniu powinniśmy sprecyzować rodzaj zamierzonych prac budowlanych, ich zakres oraz metodę przeprowadzania. Dodatkowo należy umieścić w nim termin rozpoczęcia remontu. Załącznikiem do zgłoszenia powinno być oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz – jeżeli jest to umotywowane charakterem prac remontowych i wymagane przepisami – rysunki, szkice, uzgodnienia czy opinie.

Pamiętajmy, że remont można rozpocząć już po 30 dniach od zgłoszenia, oczywiście jeśli przez ten czas starostwo nie sprzeciwi się naszym planom. Ogólnie zgłoszenie remontu uprawnia nas do rozpoczęcia go przez okres 2 lat od terminu w podanego w starostwie. Po upływie tego czasu remont musimy zgłaszać ponownie.

Remont nie wymaga zatem pozwolenia na budowę, zaś przebudowa domu – tak. Warto o tym pamiętać, nowy dom bowiem po latach użytkowania będzie potrzebował przeróbek, napraw czy rozbudowy. Niewiele jest prac budowlanych, które wykonamy bez dodatkowych formalności, natomiast przy poważniejszych inwestycjach najczęściej potrzebować będziemy identycznych dokumentów co w czasie budowy domu.

Rate this post