Wykonywanie  prac brukarskich oraz związanych z tym robót ziemnych dotyczy najczęściej terenów uzbrojonych, a więc takich, pod których powierzchnią znajdują się różnorodne instalacje. Rzecz w szczególnym stopniu dotyczy wszelkich deszczowych i sanitarnych kanalizacji, a także wodociągów. Wiadomo, że wszelkie brukowane ścieżki, alejki, dróżki, drogi i place muszą mieć odpowiednie odwodnienia.

Przygotowywanie prac brukarskich i ziemnych

Ładnie wykonane brukowane chodniki i dróżki na naszych prywatnych posesjach oraz przy obiektach publicznych, takich jak parki, skwery, place, parkingi i innych tego typu miejscach, poza tym, że ułatwiają wszystkim życie, mogą też cieszyć nasze oczy, pod warunkiem wszakże, że będą profesjonalnie i estetycznie zaprojektowane i wykonane. Wygłaszamy tutaj  niezbyt odkrywczą refleksję, która jednak staje się znacznie wyrazistsza po zapoznaniu  się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej firmy PHU MABUD z Warszawy.

Brukowanie i prowadzenie związanych z tym robót ziemnych i wszelkich innych niezbędnych prac nie jest zadaniem, które można wykonać z marszu i bez żadnego przygotowania. Wykonawca przed przystąpieniem do zadania musi szczegółowo zapoznać się z warunkami terenowymi i dopiero po przeprowadzeniu wizji lokalnej i zgromadzeniu kompletu niezbędnych informacji, zrealizować już wykonany projekt lub w porozumieniu z projektantem opracować profesjonalną aranżację terenu. W niektórych przypadkach może to wymagać budowy lub przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, a czasem i instalacji wodociągowej. Czasem brukowanie nawierzchni wiąże się także z wykonaniem stosownego odwodnienia, a niekiedy z koniecznością wybudowania przepompowni, separatorów i bezodpływowych zbiorników ścieków i wody deszczowej.

Wiedza i doświadczenie wykonawcy  gwarancją prawidłowego wykonania instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych.

Powyżej zasygnalizowaliśmy jedynie niektóre problemy, jakie mogą wiązać się z brukowaniem różnego typu powierzchni. Jednakże już z tego, z konieczności pobieżnego przeglądu, łatwo można wywnioskować, że wbrew pozorom brukowanie nie jest czynnością prostą, a wykonujące je ekipy winny dysponować odpowiednim sprzętem, materiałami oraz wiedzą. Prowadzenie prac ziemnych, brukarskich oraz robót sanitarnych  i wodociągach wymusza na wykonawcy dysponowanie odpowiednim sprzętem budowlanym, wśród którego można m.in.  wymienić koparki i ładowarki kołowe, koparko-ładowarki, układarki do kostki, zagęszczarki, samochody ciężarowe posiadające trójstronny wywrot, zestaw igłofiltrowy do obniżania zwierciadła wody gruntowej. Tego typu sprzęt oraz odpowiednia wiedza i doświadczenie  umożliwiają firmom brukarskim nie tylko wykonywanie powierzchni alejek, dróg, placów i parkingów, remonty i budowa dróg, lecz także  prowadzenie kompleksowych prac ziemnych oraz  budowa instalacji kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa, sanitarna) i wodociągowych.

Doświadczone firmy brukarskie nie poprzestają na wymienionych wyżej pracach, czy samym układaniu kostki granitowej lub każdej innej, lecz wykonują także wykopy pod fundamenty, niwelację terenu, wyburzenia, recykling gruzu, odwodnienia liniowe, studzienki i przykanaliki, a także prowadzą wynajem sprzętu budowlanego.

[avg] ([per]) [total] vote[s]