Istotnym wymaganiem formalnym w budowie domu okazuje się być też moment, w którym musimy dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Bez tego ważnego kroku nie pójdziemy bowiem dalej. Co należy zrobić, aby budowa domu nie została zaprzepaszczona przez jego nieodpowiednie zrealizowanie?

Ostateczny termin

Okazuje się, że mamy dokładnie minimum 7 dni przed zainicjowaniem prac budowlanych, aby dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych odpowiednim organom. To zdecydowanie już ostateczny termin, kiedy mamy zawiadomić o naszych działaniach powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, którym jest starosta. Informację taką, jako niezbędną, otrzymać musi w tym terminie również projektant, gdyż to on sprawuje nadzór nad zgodnością realizacji planowanej budowy z projektem. Dodatkowo także zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych staje się niemożliwe, zanim nie znajdziemy odpowiedniego kierownika budowy (lub robót budowlanych), którego wybór również podlega niezbędnemu zgłoszeniu. Wymagania takie dokładnie określają bowiem przepisy Prawa budowlanego.

Istota zgłoszenia

Przede wszystkim dokonując zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, musimy przedstawić wymagane w tej procedurze dokumenty. Potrzebne więc jest głównie zaświadczenie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych i kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę. Po drugie postarać się należy o oświadczenie kierownika budowy, w którym stwierdzono sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W oświadczeniu tym kierownik budowy (lub robót budowlanych) także przyjmuje na siebie obowiązki kierowania pracami budowlanymi. Ostatnim dokumentem wymaganym w wypadku, gdy ustanowiony został też nadzór inwestorski, będzie oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Stwierdza on w tym oświadczeniu, iż przyjmuje na siebie obowiązki związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zatem głównymi uczestnikami budowy w świetle tego zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych staje się nie tylko inwestor, ale również projektant, kierownik budowy (lub robót budowlanych) oraz także inspektor nadzoru inwestorskiego.

Dziennik budowy

Poza zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych, warto również wspomnieć o dzienniku budowy, który jest ważnym dokumentem urzędowym potwierdzającym cały przebieg robót budowlanych oraz wszelkie zdarzenia i okoliczności towarzyszące ich wykonywaniu. Należy go pobrać w inspektoracie, ale może zostać udostępniony dopiero, gdy pozwolenie na budowę się uprawomocni. Stanowi on zeszyt formatu A4 ze stronami ponumerowanymi i opatrzonymi pieczęciami organu wydającego dziennik.  Za jego prawidłowe prowadzenie i przechowywanie odpowiada sam kierownik budowy. Dokonuje on w nim chronologicznie wpisów, tworząc od razu ich kopie. Natomiast strona tytułowa dziennika powinna zawierać podstawowe dane, jak numer nadany przez organ dziennikowi budowy, datę jego wydania, liczbę stron oraz dane personalne inwestora czy te dotyczące budowy (adres, rodzaj budowy). Zawierać powinna ona również numer i datę wydania pozwolenia na budowę.