Materiał Partnera

Świadectwa energetyczne i warunki, jakie musi spełniać budynek

Świadectwa energetyczne i warunki, jakie musi spełniać budynek

Termin „Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku” zaistniał w polskich przepisach prawnych dnia 1 stycznia 2009 roku, kiedy to wdrożona została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotycząca poprawy sprawności energetycznej budynków. Czym jest ten dokument i co zawiera w swojej treści?

Czym są świadectwa energetyczne?

Świadectwa lub certyfikaty energetyczne to dokumenty określające zapotrzebowanie konkretnych budynków na energię niezbędną do ich wygodnego użytkowania – analiza odnosi się głównie do energii wykorzystywanej do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz podgrzewania wody użytkowej – kwestia oświetlenia dotyczy w ustawie jedynie budynków bez przeznaczenia mieszkalnego. Dzięki informacjom zawartym w dokumentach każdy właściciel lub najemca budynku może określić koszty utrzymania związane z zapotrzebowaniem na energię.

Świadectwa energetyczne są dokumentami przejściowymi – certyfikat przekazywany jest nabywcy lub najemcy w sytuacji gdy dany budynek oddawany jest na podstawie umowy sprzedaży, zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu lub przekazywany pod wynajem. Sporządzenie świadectwa zlecić może właściciel lub zarządca budynku, osoba, której przysługuje własnościowe prawo spółdzielcze do lokalu lub najemca. Jeżeli dokument nie zostanie przekazany przez poprzedniego właściciela, to nowy użytkownik może sporządzić odpowiedni certyfikat na jego koszt – bardzo ważne jest to, że ani najemca, ani nabywca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania takiego świadectwa.

Kto sporządza świadectwa energetyczne?

Uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych mogą otrzymać osoby, które spełniają kilka warunków – muszą być to ludzie po ukończonych dowolnych studiach magisterskich lub inżynierskich na katedrze architektury, budownictwa, inżynierii środowiska lub energetyki. Dodatkowo każdy, kto chce wydawać certyfikaty energetyczne musi postarać się o uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze w specjalizacji architektonicznej, budowlano-konstrukcyjnej lub instalacyjnej albo ukończyć specjalne szkolenie zakończone egzaminem ministerialnym.

Dodatkowo wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczeniowej – polisa ma za zadanie pokryć ewentualne szkody od odpowiedzialności cywilnej. Obecne przepisy mówią o tym, że autorem świadectwa energetycznego może być zarówno osoba będąca wykonawcą projektu, jak i architekt, który dany budynek zaplanował. Osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia może także stworzyć certyfikat energetyczny dla budowanego na własne potrzeby domu – niemniej w chwili sprzedaży lub przeznaczenia budynek pod najem nawet inżynier z uprawnieniami nie może być autorem tego dokumentu. W wypadku przekazania swojego domu innemu użytkownikowi musi zamówić certyfikat u innego, niezależnego specjalisty.

Co zawiera świadectwo energetyczne?

Dokument świadectwa charakterystyki energetycznej budynku może zostać sporządzony w formie tradycyjnego formularza lub w wersji elektronicznej, uniemożliwiającej edycję zawartych w nim informacji. Certyfikat składa się z sześciu części. Pierwsza z nich zawiera wszelkie informacje osobowe dotyczące danych właściciela, osoby wydającej certyfikat oraz samego budynku. Znajdziemy tutaj imiona i nazwiska, typ nieruchomości, adres i nr uprawnień specjalisty. Dodatkowo w tej części znajduje się wartość wskaźnika EP porównana z wartością referencyjną.

W drugiej części dokumentu znajduje się techniczna charakterystyka samego budynku – data oddania do użytkowania, rodzaj konstrukcji, liczba pięter, powierzchnia oraz wszelkie informacje o systemach i sposobach wentylacji, chłodzenia czy podgrzewania wody. Trzecia część zawiera uśredniony współczynnik przenikania ciepła i oszacowane zapotrzebowanie na energię. W czwartej części znajduje się ocena charakterystyki energetycznej z danymi obliczeniowymi oraz graficznym wykresem. W części piątej wpisywane są uwagi dotyczące możliwości zredukowania zapotrzebowania energetycznego konkretnego budynku, a na samym końcu zawiera się informacje o zapisach prawnych, który stanowią podstawę wykonania dokumentu.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą VISTERMA.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy