Materiał Partnera

Budowa domu, krok 6: pozwolenie na budowę

Budowa domu, krok 6: pozwolenie na budowę

Budowa każdego obiektu budowlanego wymaga decyzji odpowiednich organów w sprawie pozwolenia na jej wykonanie, chyba że jest to obiekt budowlany, w przypadku którego wystarczy jedynie zgłoszenie w ciągu 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Gdzie należy się ubiegać o taką decyzję, do czego jest nam potrzebna i co powinna zawierać, dowiemy się z treści art. 32 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Wymagania formalne

Pozwolenie na budowę wydaje starosta. To właśnie do niego należy składać wniosek w tej sprawie, dopóki ważna jest jeszcze decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oczywiście jeśli była ona w ogóle wymagana). Niezbędne staje się więc złożenie tej decyzji oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych. Ten zestaw dokumentów należy uzupełnić o cztery egzemplarze projektu budowlanego łącznie z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym uprawnienia do projektowania (aktualnym na dzień opracowania projektu).

Pozwolenie na budowę nie może być wydane zanim również nie przeprowadzi się odpowiedniego postępowania dotyczącego oceny stopnia oddziaływania budowy lub rozbiórki obiektu na środowisko i zanim inwestor nie uzyska wymaganych przypisami pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów (powinny być one wydane w terminie 14 dni od dnia zaproponowania rozwiązań).

Jeśli chcielibyśmy wprowadzić zmiany w projekcie budowlanym, musimy też się postarać o zmianę decyzji. Sprawę załatwi odpłatny wniosek (70-100 zł). Podobnie wniosek za około 90 zł i zgoda poprzednika pozwoli na przeniesienie pozwolenia do czasu jego wygaśnięcia na innego inwestora.

Terminy ważności

Przede wszystkim starosta ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę, w przeciwnym razie organ wyższego stopnia może nałożyć na niego karę. Z kolei uzyskane pozwolenie będzie ważne przez kolejne 3 lata od dnia, w którym podjęta została ostateczna decyzja. Natomiast w przypadku przerwania budowy na dłużej niż 3 lata, wznowienie robót budowlanych wymaga nowej decyzji odpowiednich organów.

Z kolei dokładnie 14 dni od uzyskania decyzji będzie pozostawionych do dyspozycji, aby móc ją odwołać. Po tym czasie w wyniku braku oznak sprzeciwu decyzja staje się bowiem prawomocna i można zacząć roboty budowlane pod warunkiem, że 7 dni przez ich podjęciem zawiadomimy o tym starostę. Organ wydający pozwolenie w ciągu 3 dni od momentu uprawomocnienia się decyzji wydaje też inwestorowi dziennik budowy.

Należy także się wiedzieć, co zrobić na wypadek odmownej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Możemy w ciągu 14 dni od jej wydania złożyć odwołanie do wojewody za pośrednictwem starostwa. Następnie od jego decyzji można się odwołać w terminie 30 dni w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

Zwolnienie z decyzji

Należy wyjaśnić również kwestie obiektów budowlanych zwolnionych z decyzji o pozwolenie na budowę. Do takich zalicza się choćby budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 przeznaczonych do produkcji rolnej i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej. Z tego obowiązku zwolnione są także przydomowe oczyszczalnie ścieków (wydajność do 7,50 m3 na dobę), altany i obiekty gospodarcze na działkach (do 25 m2), przydomowe baseny i oczka wodne, ogrodzenie i inne obiekty małej architektury oraz obiekty tymczasowe (np. na czas robót budowlanych). Oczywiście w pozwoleniu na budowę pominięte są też przyłącza oraz instalacje telekomunikacyjne. Innowacyjne projekty rządowe dążą również do uznania braku konieczności wydawania pozwolenia na budowę dla domków jednorodzinnych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy