Artykuł sponsorowany

Budowa domu, krok 4: warunki techniczne przyłączy

Budowa domu, krok 4: warunki techniczne przyłączy

Ważnym elementem budowy domu okazuje się zaopatrzenie go w kanalizację, wodę pitną, prąd, gaz czy w instalacje telekomunikacyjne. W tym celu do działki buduje się przyłącza, które są odprowadzone do sieci uzbrojenia na danym terenie. Okazuje się, że zmiany w zakresie warunków technicznych przyłączy znacznie ułatwiły działania oszczególnym właścicielom działek i poważnym inwestorom.

Gdy nie zgłaszamy

W wyniku zmian w Prawie budowlanym od 26 września 2005 roku nie ma takiego przymusu co do potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na ich budowę. Daje to możliwość realizacji przyłączy bez ich zgłoszenia. W związku z tym w sytuacji, gdy nie mamy zamiaru zgłaszać budowy przyłączy, jesteśmy jednak zobowiązani do sporządzenia na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przyłączy. Muszą one być przeprowadzone zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a w zależności od rodzaju przyłączy także zgodnie z Prawem energetycznym czy z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Gdy zgłaszamy

Jeśli jednak zdecydujemy się na zgłoszenie budowy przyłączy, obowiązują nas odpowiednie procedury postępowania. Przede wszystkim zgłoszenia możemy dokonać do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej, którym jest w tym wypadku starosta i ważne, aby to zrobić, zanim jeszcze rozpoczniemy roboty budowlane.

W zgłoszeniu takim powinny się znaleźć dane na temat rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz termin rozpoczęcia budowy przyłączy. Natomiast niezbędne okazuje się dołączenie do zgłoszenia również po pierwsze oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością do celów budowlanych. Bardziej w zależności od potrzeb wymaga się załączenia także odpowiednich szkiców i rysunków, jak dla przykładu: projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, który został wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Wreszcie niezbędne są pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Istotny jest również termin rozpoczęcia robót budowlanych nad przyłączami. Dopuszcza się ich inicjowanie już w ciągu 30 dni od momentu dokonania zgłoszenia, jeśli organ nie wniósł żadnego sprzeciwu oraz nie później niż dwa lata od daty wskazanej w zgłoszeniu jako termin ich rozpoczęcia. Należy również do zawiadomienia o ukończeniu budowy obiektu budowlanego dołączyć potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.

Ważność przyłączy

Należy przy tym pamiętać, że działka pod zabudowę budynków przeznaczonych na pobyt ludzi powinna mieć zawsze możliwość przyłączenia do istniejącej sieci uzbrojenia. Wiadomo, że są przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe czy elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Można je, jak się okazuje, budować zarówno do działek już zabudowanych, jak i niezabudowanych. Uprawniony do tego celu geodeta będzie po ukończeniu budowy odpowiedzialny za geodezyjne naniesienie przyłączy. Jednak muszą one spełniać określone warunki techniczne wskazane przez poszczególne przepisy, aby zapewniały komfort użytkowania podstawowych urządzeń w naszym codziennym życiu. Jeśli nie ma możliwości podłączenia działki do lokalnych sieci uzbrojenia, wówczas można korzystać z indywidualnych ujęć wody czy źródeł energii bądź ciepła i innych alternatywnych rozwiązań.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy