Jeśli podpisujemy większą umowę, to wcale nie musi być to całkowicie umowa na niezmienną cenę albo tylko umowa na zwrot kosztów. Zasada swobody umów umożliwia nam w tej sytuacji połączenie tych dwóch rodzajów umów. I tak możemy określić w naszej umowie, że np. tylko jakaś część robót, które zostaną wykonane, będzie podlegać niezmiennej cenie, a pozostałe mogą zostać objęte zasadą zwrotu kosztów bądź na odwrót.

Rodzaje umów

Jeżeli zawieramy umowę na niezmienna cenę, to możemy do niej wprowadzić zapisy, które będą w jakiś sposób ograniczać ten rygor niezmienności ceny. Może to dotyczyć np. sytuacji, na które żadna ze stron umowy nie ma wpływu, ale które z kolei mają istotny wpływ na koszty ponoszone przez wykonawcę. Mowa tu jest np. o wzroście cen paliwa, nagłym wzroście inflacji czy o ustawowo wprowadzonej zmianie płac. Jeśli takie sytuacje są jasno określone w umowie, to w przypadku ich wystąpienia cena zawarta w umowie mogłaby ulec zmianie, zgodnie z tym, co wcześniej zostało postanowione.

Kontrakt budowlany może być w naszym języku rozumiany jako umowa lub jako przedsięwzięcie, a ponieważ terminy te nie są równoznaczne, należy dokonać ich rozróżnienia, żeby uniknąć wystąpienia nieporozumień (np. w kontaktach z obcokrajowcami). Umowa (ang. contract) jest to zgodne oświadczenie woli stron (muszą to być co najmniej dwie strony), którego złożenie ma pewne skutki prawne. Skutki te dotyczą przede wszystkim stosunków między stronami umowy oraz określają zobowiązania każdej ze stron. Zasada swobody umów gwarantuje nam możliwość zawarcia jednego rodzaju umowy dla różnych przedsięwzięć lub różnych rodzajów umów dla jednego przedsięwzięcia (w szczególności mamy tu na myśli umowę na niezmienną cenę oraz umowę na zwrot kosztów).

Jeżeli dana umowa została zawarta na wykonanie wszystkich robót i wykonawca zobowiązuje się odpowiadać za zatrudnienie podwykonawców i nadzór nad nimi, to mamy wtedy do czynienia z generalnym wykonawcą. W związku z powyższym może on umieścić w swojej ofercie kwotę, która może być ograniczona przez konkurencję przy przetargu lub może podlegać negocjacjom w przypadku braku ustalenia przetargu.

Umowa na niezmienną cenę a umowa na zwrot kosztów
Oceń post