Ustawa o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. nr 56 poz. 461, rok 2009).

Nowelizacja

Poszerzono wymagania ochrony przed hałasem o kryterium ochrony przed nadmiernym pogłosem. Obecnie wymagana jest odpowiednia zrozumiałość informacji. Przede wszystkim w aspekcie znajomości akustycznych systemów bezpieczeństwa.

Kolejna nowość (paragraf 323) nakazuje ochronę przed hałasem pogłosowym w pomieszczeniach. Jest to element pełnej ochrony użytkowników budynków przed hałasem. Wszędzie tam, gdzie podstawową funkcją jest rozmowa lub inne wymagane dźwięki potrzebne do przekazania informacji, należy wdrożyć odpowiednie rozwiązania budowlane. Uzyskuje się wtedy usunięcie wpływu hałasu, m.in. hałasu pogłosowego na przepływ informacji.

Paragraf 326 p.5 opisuje, jak to należy osiągnąć, oczywiście w oparciu o Polską Normę. Niestety, w kwestii szczegółów typu wskazania konkretnych wartości czasu pogłosu czy wskaźnika zrozumiałości w powiązaniu z rodzajem budynku i funkcją pomieszczenia zapisy rozporządzenia są ogólnikowe. Ustawodawca odsyła do odrębnych przepisów, gdzie znajdziemy konkretne wymagania względem parametru użytkowego. Obecnie w wyżej wymienionych przepisach nie wskazuje się parametrów zrozumiałości czy czasu pogłosu. Co do norm, które posiadają takie wytyczne, jak norma PN-EN ISO 9921 Ergonomia – Ocena porozumiewania się mową czy norma PN-EN ISO 7731 Ergonomia – Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy – dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa nie zostały przywołane ani w przepisach budowlanych, ani w ochronie przeciwpożarowej, ani w specyficznych wymaganiach dla obiektów, np. w rozporządzeniu ministra ds. gospodarki definiującym wymagania dla obiektów hotelowych (Dz. U. 2006 nr 22 poz. 169). Jeśli spojrzeć z perspektywy czasu na określanie warunków akustycznych w budynkach, norma mogłaby być źródłem informacji o parametrach użytkowych pomieszczeń pod kątem zabezpieczenia przed hałasem pogłosowym. Norma opisująca warunki pogłosowe powinna być w arkuszu 4 do pakietu norm PN-B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.

Nowe zmiany w systemie normalizacji, które powinny być wprowadzone do końca 2009 r. otwierają Polakom drzwi do nowelizacji europejskiej i krajowej. Zmiany te określają m.in. udział większej liczby uczestników procesu normalizacyjnego, co jest tak naprawdę zbyt demokratycznym tworzeniem wymagań technicznych w budownictwie a przede wszystkim tych, które są ważne dla klientów środowiska projektantów oraz wykonawców budowlanych.

Oceń post