Kolejnym niezwykle ważnym etapem w złożonym procesie budowy domu stanowi wybór projektu budowlanego. Wiadomo jak poważne konsekwencje są z tym związane. Wszystkie decyzje zatem powinny być doskonale przemyślane, bo potem na etapie wdrażania w życie projektu trudno już wprowadzać jakieś zmiany, a nawet gdy są one możliwe, wiążą się nawet ze wstrzymaniem budowy wydanym przez powiatowego inspektora nadzoru.

Czym jest projekt budowlany?

O projekcie budowlanym możemy mówić jako o omówieniu niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę domu oraz potrzebnym do jej realizacji. Składa się go aż w 4 egzemplarzach wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenia na budowę.

Projekt budowlany powinien z pewnością spełniać wymagania podane w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub być zgodny z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przede wszystkim wymagane jest (zgodnie z art. 34 ust. 1 Prawa Budowlanego), aby zawierał takie elementy, jak projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. Poza tym opcjonalnie projekt budowlany może zawierać też wyniki badań geologiczno–inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Uszczegółowienie takiego projektu budowlanego zwłaszcza w przypadku większych lub nietypowych przedsięwzięć budowlanych nazywane jest już projektem wykonawczym.

Projekt zagospodarowania działki

Jeśli chodzi o projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien on być sporządzony na aktualnej mapie. Znajdować się w nim powinno określenia co do granic działki lub terenu oraz wskazania na temat usytuowania, obrysu oraz układu projektowanych lub już istniejących obiektów budowlanych. Uwzględnić trzeba też sieć uzbrojenia terenu oraz sposoby odprowadzania czy oczyszczania ścieków. Ważny jest układ komunikacyjny oraz układ zieleni. Przy tym wskazać należy charakterystyczne elementy oraz wymiary, rzędne i wzajemne odległości między obiektami, nawiązując do projektowanej lub już istniejącej zabudowy terenów sąsiednich.

Projekt architektoniczno-budowlany

W przypadku projektu architektoniczno-budowlanego trzeba określić główne funkcje, formę oraz konstrukcję obiektu budowlanego. Zawierać powinien on też charakterystykę energetyczną oraz ekomateriałową, poprzez którą powinien nawiązywać do otoczenia. Jeśli chodzi o obiekty budowlane użyteczności publicznej i budownictwa wielorodzinnego, pojawiają się dodatkowe wymagania, bowiem projekty wtedy powinny uwzględniać także opis dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Różne projekty architektoniczne

Przede wszystkim wśród projektów mamy do wyboru dwie główne opcje, z których każda ma swoje wady i zalety. Możemy skorzystać z projektów gotowych albo dla odmiany z projektu indywidualnego.

1. Projekty gotowe

Projekt domu można zakupić w danym biurze lub pracowni projektowej i będzie stanowił w ten sposób znacznie tańsze rozwiązanie niż projekt wykonany u architekta na specjalne zamówienie. Mimo że stanowi dopracowaną całość, możliwe są zmiany w jego aranżacji i w doborze materiałów. Aby został włączony w projekt budowlany, należy go dostosować do panujących na naszej działce warunków, zwłaszcza do jej parametrów gruntowych. Musi być też uzupełniony o projekt zagospodarowania działki.

2. Projekty indywidualne
Wiadomo, że projekt indywidualny związany jest ze znacznie wyższymi kosztami spowodowanymi pracą architekta, który spełnić ma wszelkie nasze oczekiwania i urzeczywistnić pomysł na oryginalny i w pełni autorski plan naszego domu. Pozytywną stroną tego rozwiązania jest możliwość współtworzenia dzieła na miarę naszych potrzeb i dopracowanego w każdym calu, aby dawał nam komfort jego użytkowania oraz niepowtarzalny wygląd.

Oceń post